معاون، سیاسی، عفاف ، حجاب، اتاق فکر

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری اصفهان تأکید کرد: اتاق فکری در دستگاه های مختلف تشکیل و پیرامون عفاف و حجاب تبادل نظر گردد.

۶ تیر ۱۴۰۲