معاون برنامه ریزی، فرمانداری، احمدی، دامداری، صنعتی

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری اصفهان از دامداری نمونه صنعتی واقع در بخش مرکزی بازدید و به بررسی مسائل و مشکلات موجود این دامداری پرداخت.

۵ مرداد ۱۴۰۱