معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری اصفهان ، آرد و نان ، نانوایان

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری بر نظم بخشی در حوزه آرد و نان تاکید کرد

۱۲ تیر ۱۴۰۱