معاون توسعه و برنامه ریزی، فرمانداری اصفهان، ساماندهی امور جوانان، فرهنگی، اشتغال

معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری اصفهان عنوان کرد: موضوعات فرهنگی و اشتغال جوانان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرند.

۵ شهریور ۱۴۰۱