معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، فرماندار اصفهان، نگهداری، کاهش آسیب، مواد مخدر

قاسمی تأکید کرد: معتادینی که در این مرکز نگهداری و بازتوانی می شوند پس از گذراندن دوران ۵ ماهه درمان نباید بی هدف در جامعه رها شوند؛ چراکه ممکن است مجدد در دام مواد مخدر گرفتار شوند.

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱