معتمدین

فرماندار اصفهان اظهار داشت: بسیاری از مسائل و مشکلات موجود ممکن است ناشی از ناهماهنگی های بین بخشی باشد.

۲۹ آذر ۱۴۰۰