نوجوان، هفته، ارائه طریقه، مدیران

فرماندار اصفهان عنوان کرد: حضور نوجوانان در اینگونه برنامه ها نشان دهنده آن است که نوجوانان می توانند در تصمیم گیری های آینده به عنوان مسئول و همچنین کمک به تصمیم گیری به مدیران نقش آفرین باشند و ارائه طریق نمایند.

۱۴ آبان ۱۴۰۲