هیأت، نظارت، انتخابات، حوزه اصفهان

با حکمی از سوی رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان، اعضای هیأت نظارت بر انتخابات حوزه اصفهان، ورزنه، کوهپایه، هرند و جرقویه معرفی شدند.

۱۳ مهر ۱۴۰۲