کارگاه، سفالگری، آریسا،

احمدی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری اصفهان از کارگاه سفالگری آریسا واقع در شهرک صنعتی خلیج فارس بازدید کرد.

۱۴ تیر ۱۴۰۲