کتابدار، تقدیر، انجمن، کتابخانه

با حضور فرماندار اصفهان از کتابداران منتخب شهرستان تقدیر شد.

۵ آذر ۱۴۰۲