کتابدار

فرماندار اصفهان بر ضرورت استفاده از ظرفیت های مردمی برای پیشرفت در عرصه های مختلف تأکید کرد.

۳۰ آبان ۱۴۰۰