کشاورزان

فرماندار اصفهان عنوان کرد: تمامی مدیران استان و شهرستان در میدان حضور دارند و به دنبال احیای حقوق کشاورزان هستند.

۲۱ شهریور ۱۴۰۱