کمیته، مشارکت، انتخابات، ظرفیت شناسی، شبکه سازی

فرماندار اصفهان عنوان کرد: مخاطبین دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی می توانند نقش مؤثری در افزایش مشارکت در انتخابات داشته باشند که بایستی با ظرفیت شناسی و ارتباط صحیح با آنها این بستر را فراهم سازیم.

۹ دی ۱۴۰۲