کوی راه حق، روستا، درآمد، سرانه

فرماندار اصفهان تأکید کرد: درآمدهای کوی راه حق بایستی افزایش یابد و سرانه های این منطقه نیز تقویت شود و امیدواریم بتوانیم اقدامات مؤثر و مفیدتری برای ساکنین این منطقه انجام دهیم.

۲۵ تیر ۱۴۰۲