گالری تصاویر

بازدید از بخش مرکزی

بازدید از روستای کوی راه حق

بازدید از طرح های بهارستان

بازدید از مرکز واکسیناسیون گلستان شهدا

بازدید از منطقه رهنان

دیدار با کارکنان اتوبوسرانی روز حمل ونقل

دیدار با معتمدین منطقه ۱۵ اصفهان خوراسگان

همایش فوتسال جام بسیج

یادواره شهدای عملیات محرم