ملاقات مردمی

ملاقات مردمی فرماندار اصفهان با شهروندان عزیز در روزهای دوشنبه با هماهنگی قبلی برگزار می گردد.

 

 

تلفن هماهنگی : ۳۲۶۵۹۹۴۱